Skip to main content

Cele statutowe fundacji

 1. Celami Fundacji są:
 1. ochrona i promocja zdrowia, w tym wspieranie funkcjonowania instytucji związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej, szpitali, klinik i ośrodków zdrowia; 
 2. opieka i pomoc społeczna – w szczególności pomoc dzieciom oraz osobom starszym w trudnej sytuacji materialnej;
 3. działalność charytatywna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom;
 4. wszechstronne wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii;
 5. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej przy tworzeniu i organizacji projektów, inicjatyw edukacyjnych, stypendialnych, artystycznych i charytatywnych, a także wspieranie i promowanie tą drogą wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój nauki, kultury i sztuki oraz pomoc dzieciom;
 6. prowadzenie lub uczestniczenie w polskich i zagranicznych projektach naukowo-badawczych, kulturalnych, infrastrukturalnych i innych; 
 7. opieka nad zabytkami;
 8. zrzeszenie społeczności na rzecz prowadzenia działalności w powyższym zakresie.
 1. Fundacja realizuje cele statutowe określone w ust. 1 powyżej, w szczególności poprzez:
 1. organizowania akcji charytatywnych i innych form działalności charytatywnej, w szczególności udzielanie pomocy finansowej poprzez dopłaty do rachunków za media, zakup żywności, leków i środków medycznych, środków higieny;
 2. pomoc finansową i rzeczową;
 3. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia placówek ochrony zdrowia;
 4. udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej, finansowej lub świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także w formie pomocy organizacyjnej;
 5. organizowania programów edukacyjnych dla dzieci;
 6. organizowania i finansowania pomocy stypendialnej dla dzieci;
 7. prowadzenia badań naukowych i społecznych;
 8. organizowania wystaw, konkursów, przedsięwzięć kulturalnych, towarzyskich, sportowych i rekreacyjnych oraz innych form rozrywki;
 9. współpracy z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi;
 10. członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych tożsamych lub zbieżnych z celami Fundacji;
 11. organizację konferencji, szkoleń, dyskusji, panelów, wykładów, networkingu, szczytów, warsztatów oraz innych wydarzeń edukacyjnych.
 1. Dla realizacji celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, która jest zbieżna z jej celami.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich obowiązków wynikających z przepisów prawa.